Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

O Sporazumu gradonačelnika

Sporazum gradonačelnika

Europska komisija je 29. siječnja 2008. pokrenula veliku inicijativu povezivanja gradonačelnika energetski osviještenih europskih gradova u trajnu mrežu s ciljem razmjene iskustava u primjeni djelotvornih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti urbanih sredina.

Sporazum gradonačelnika (eng. Covenant of Mayors – CoM) jedna je od najvažnijih inicijativa Europske unije usmjerena na aktivno uključenje lokalne i regionalne uprave u borbu protiv klimatskih promjena.
Potpisivanjem Sporazuma, gradonačelnici se obvezuju na provedbu programa 20/20/20 i primjenu konkretnih mjera energetske učinkovitosti razvijenih u Akcijskim planovima energetski održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plan – SEAP) kojima će u konačnici do 2020. smanjiti emisije CO2 na svojem području za najmanje 20% te pridonijeti ispunjavanju četiri osnovna cilja Europske energetske politike iz 2007.:

 • smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20%;
 • povećanje energetske učinkovitosti za 20%;
 • povećanje udjela obnovljivih izvora energije na 20%;
 • povećanje udjela biogoriva u prometu na 10%.

Uzimajući u obzir konstantan rast potrošnje energije u svim sektorima, a sukladno tome i rast emisija CO2 i ostalih stakleničkih plinova, postavljeni cilj o smanjenju emisija CO2 može se ostvariti samo ako se u proces uključe i lokalne vlasti, lokalni investitori i gospodarstvenici, obrazovne i znanstvene institucije, nevladine udruge i sami građani što većeg broja europskih gradova.

Zajedno s državnom upravom, gradske, lokalne i regionalne uprave europskih zemalja ravnopravno dijele odgovornost i preuzimaju obveze za borbu protiv globalnog zagrijavanja provedbom raznih programa, projekata i inicijativa za energetske uštede, poboljšanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Sporazum gradonačelnika, u cilju provedbe programa 20/20/20 do 2020., posebno ističe slijedeće obveze lokalnih vlasti:

 • Provedba mjera, projekata i programa energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene  u vlasništvu i korištenju gradova;
 • Provedba mjera, projekata i programa u cilju povećanja kvalitete i energetsko-ekološke učinkovitosti u sektoru javnog gradskog prijevoza;
 • Provedba mjera, projekata i programa energetske učinkovitosti sektora javne rasvjete na području grada;
 • Sustavno planiranje razvitka gradova na načelima energetsko-ekološke održivosti;
 • Kontinuirane informativno-edukativne aktivnosti i kampanje o načinima povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisija CO2  u cilju podizanja svijesti građana o nužnosti štednje energije u svim segmentima života i rada;
 • Potpora programima i inicijativama raznih fizičkih i pravnih subjekata i udruga civilnog društva u cilju većeg korištenja obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva
 • Promicanje lokalne proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije.

Sporazumom su definirane i konkretne aktivnosti koje treba provesti:

 • Izrada inventara emisija stakleničkih plinova kao temelja za izradu Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada (u daljem tekstu Akcijskog plana);
 • Izrada i provedba Akcijskog plana te podnošenje izvješća o njegovoj realizaciji Europskoj komisiji svake dvije godine;
 • Prilagođavanje organizacije gradske strukture te osiguravanje dostatnih ljudskih potencijala za provođenje svih potrebnih aktivnosti;
 • Redovno informiranje građana i lokalnih medija o rezultatima provedbe Akcijskog plana;
 • Informiranje građana o mogućnostima i prednostima korištenja energije na učinkoviti način;
 • Organiziranje Energetskih dana ( Dana Sporazuma gradova ), konferencija, stručnih skupova i tribina u suradnji s Europskom komisijom, obrazovnim i znanstvenim institucijama, te drugim zainteresiranim subjektima;
 • Prisustvovanje i doprinos godišnjoj Konferenciji gradonačelnika EU i drugim stručnim događanjima o energetski održivoj Europi;
 • Razmjena iskustava i znanja s drugim glavnim gradovima, regijama i općinama u zemlji i inozemstvu.

Kako bi se zainteresiranim gradskim upravama i ostalim dionicima pružile odgovarajuće informacije vezane uz pristupanje Sporazumu gradonačelnika i provođenju preuzetih obveza izrađene je Priručnik za potpisnike Sporazuma gradonačelnika koji predstavlja praktični vodič kroz sve aktivnosti u okviru Sporazuma.

Tko se može pridružiti Sporazumu gradonačelnika?

Sporazum mogu potpisati lokalne i regionalne uprave svih veličina – od općina do glavnih gradova i velikih metropola, neovisno o njihovim fazama provedbe energetskih i klimatskih politika.

Zašto se pridružiti?

Potpisivanje Sporazuma predstavlja priliku lokalnoj i regionalnoj upravi da pojača napore u smanjenju emisija CO2 na njihovom području, steknu priliku za potporu Europske unije i mogućnost razmjene iskustava s ostalim europskim gradovima.

Detaljnije informacije o Sporazumu mogu se pronaći na web stranici Sporazuma gradonačelnika: www.eumayors.eu