Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Natječaji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Dana 12. prosinca 2012. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je devet natječaja za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za koje su planirana sredstva u iznosu od 84,5 milijuna kuna.

Na natječaj se mogu prijaviti jedinice regionalne i lokalne samouprave, javne ustanove, građani, trgovačka društva, obrtnici i druge pravne osobe. Sredstva su namijenjena provedbi energetskih pregleda radi certificiranja komercijalnih zgrada javne namjene, postojećih stambenih zgrada u vlasništvu fizičkih osoba te zgrada u vlasništvu županija i gradova, a sufinancirat će se i ugradnja razdjelnika toplinske energije i radijatorskih termostatskih ventila u stanovima zgrada priključenih na centralizirani toplinski sustav. Sredstva će se dodjeljivati i za izradu projektne dokumentacije za projekte obnovljivih izvora energije.

Kroz zajedničko sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima koje će Fond provoditi u suradnji s jedinicama regionalne i lokalne samouprave koje za to iskažu interes, građanima će se radi pripreme potrošne tople vode i grijanja odobravati sredstva za ugradnju solarnih toplinskih kolektora, kotlova na pelete i dizalica topline, ali i za ugradnju fotonaponskih kolektora i vjetrogeneratora radi proizvodnje električne energije za vlastitu potrošnju. Građani koji imaju prebivalište na otocima moći će od Fonda dobiti poticaje za ugradnju sustava za korištenje ukapljenog naftnog plina i sunčevih toplinskih kolektora.

Tekst natječaja i svi obrasci potrebni za prijavu objavljeni su na mrežnoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (www.fzoeu.hr) i u Narodnim novinama br. 137/12.