Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Metodologija

Europska komisija pripremila je Priručnik za izradu Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada kojim su propisane aktivnosti koje je potrebno poduzeti u pojedinom koraku procesa u cilju ostvarivanja zadanih ciljeva smanjenja emisija do 2020. godine.

Metodologija

Prije potpisivanja Sporazuma potrebno je provesti niz pripremnih radnji kako bi se osigurala politička potpora lokalne uprave koja podrazumijeva postojanje političke volje za smanjenjem emisija CO2, ali i postojanje svijesti o potrebi uvođenja promjena za čije je uspješno provođenje potrebno osigurati stručne ljudske potencijale i financijska sredstva, aktivno uključivanje građana i drugih interesnih skupina.

Potpisivanjem Sporazuma lokalna se uprava obvezuje dostaviti Akcijski plan Europskoj komisiji unutar razdoblja od jedne godine od datuma potpisivanja.

Primarni zadatak u izradi Akcijskog plana je izrada Referentnog inventara emisija. Referentni inventar emisija zahtijeva sustavno prikupljanje i analizu prikupljenih podataka o energetskom stanju i potrošnji energije u različitim sektorima za referentnu godinu (bazna godina od koje započinje praćenje emisija CO2 i u odnosu na koju je planirano smanjenje emisija). U skladu s preporukama Europske komisije, sektori se dijele na zgradarstvo, promet i javnu rasvjetu od kojih se svaki dalje dijeli na nekoliko podsektora. Prema rezultatima Referentnog inventara emisija određuju se prioritetni sektori djelovanja za koje se identificiraju sve potencijalne mjere i aktivnosti čija bi implementacija rezultirala smanjenjem emisija C02 do 2020. godine. Za dio predloženih mjera dan je pregled ovisno o investicijskim troškovima, potencijalima energetskih ušteda i ekonomsko-energetskoj isplativosti njihove provedbe.

Akcijski plan energetski održivog razvitka grada mora prihvatiti tijelo lokalne samouoprave, nakon čega je potrebno popuniti obrasce i dostaviti ih zajedno s Akcijskim planom u Ured Sporazuma gradonačelnika.

Prihvaćanjem Akcijskog plana kao provedbenog dokumenta grada službeno kreće njegova provedba koja traje do 2020. godine i koja predstavlja financijski i organizacijski izazov za lokalnu upravu. Osnivanje Radne grupe odgovorne za provođenje mjera na čelu s koordinatorom procesa je preporuka utemeljena na dobrim praksama drugih gradova. Predlaže se da Radnu grupu sačinjavaju djelatnici odgovarajućeg iskustva i stručnosti. Koordinator procesa odgovara Energetskom savjetu čija je primarna uloga praćenje realizacije procesa.

Praćenje i izvještavanje o postignutim rezultatima provedbe Akcijskog plana potrebno je raditi kontinuirano. Jedna je od preuzetih obveza izvještavanje Europske komisije o dinamici i uspješnosti njegove provedbe svake dvije godine, u svrhu čega je potrebno izraditi Referentni inventar emisija pri čemu je važno da je metodologija izrade identična onoj koja je primijenjena u izradi za referentnu godinu radi realne usporedbe napretka provođenjem Akcijskog plana.